[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sme presvedčení o kvalite našich výrobkov, ktoré ponúkame,ale napriek tomu

ZÁRUKA ZA KVALITU
Vyskytla sa na nosiči chyba, nefunguje tak, ako by mal? Ak sa vyskytne chyba, budeme ju s Vami riešiť ihneď. Závady počas záručnej doby, môže si kupujúci svoju oprávnenú reklamáciu uplatniť.

  1. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov a táto doba začína plynúť odo dňa sprístupnenia digitálneho obsahu.
  2. Záruku si nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch: Uplynula záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie Vada bola spôsobená neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním a manipuláciou s digitálnym obsahom
  3. Vada vznikla vykonaním neoprávneného zásahu do digitálneho obsahu

PRAVA PLYNÚCE ZO ZÁRUKY
Kupujúci je pri uplatňovaní záruky ma:

  1. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, právo na bezplatne, riadne a včasne odstránenie vady, právo na výmenu vládneho produktu, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerne, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od zmluvy.
  2. Pokiaľ ide o vadu znemožňujúcu používanie, právo na odstúpenie od zmluvy
  3. Pokiaľ ide o neodstrániteľnú a nepožaduje výmenu produktu, právo na zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpenie od zmluvy.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE
Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jedným z nasledovných spôsobov:

  1. Zaslaním emailu na emailovú adresu reklamacie@akcentrecords.sk

Kúpuci písomne (emailom) potvrdí prijatie reklamácie a najneskôr do 5 pracovných dni predávajúci rozhodne o reklamácii a vyrozumie kupujúceho elektronickou poštou Reklamácie vady bude vypriadaná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Pokiaľ predávajúci reklamáciu zamietne reklamáciu ako neoprávnenú, je povinný kupujúcemu uviesť aj dôvod zamietnutia reklamácie Doba od uplatnenia reklamácie, až do jej vybavenia sa nezapočítava do záručnej doby.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]