[vc_row][vc_column][vc_column_text]Predávajúci:
AKCENT AT, s. r. o.
Sídlo: Záhradnícka 66 821 08 Bratislava
IČO: 36690007, DIČ: 2022261164
Kontakt:
Tel:  +421 2 5556 1336
Email: [email protected]
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
IBAN / SWIFT: SK28 0900 0000 0006 3073 5597 / GIBASKBX

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní elektronického obchodu poskytovateľa a ďalšie súvisiace právne vzťahy. V rámci využívania e-obchodu poskytovateľ umožňuje vyhľadávanie a predaj elektronického obsahu (MP3, e-knihy, Audio knihy atd.). Znenie obchodných podmienok môže poskytovateľ meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Elektronický obsah ponúkaný elektronickým obchodom je chránený, ale je sprístupnený z webových stránok predávajúceho na účel získania rozmnoženiny diela kupujúcim pre jeho osobnú potrebu. Stiahnutím diela sa rozumie uplatnené zhotovenie trvalej, alebo dočasnej rozmnoženiny diela v elektronickej podobe kupujúcim (objednávateľom)
 2. UŽÍVATELSKÝ ÚČET
  Pre využívanie služieb elektronického obchodu sa užívateľ musí zaregistrovať. Pri registrácii elektronickom obchode a pri využívaní služieb poskytovateľa je užívateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky svoje údaje. Užívateľ nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Poskytovateľ nie je zodpovedný za zneužitie účtu užívateľa. Poskytovateľ môže obmedziť užívateľovi prístup k užívateľskému účtu a to v prípade, kedy užívateľ poruší svoje povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok), a to bez náhrady. Užívateľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byt dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.
 3. OBJEDNÁVKA
  Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky prevádzkovateľom elektronického obchodu; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia. Pripísaním kúpnej ceny na účet predajcu bude kúpna zmluva uzavretá a kupujúcemu bude umožnené stiahnutie zakúpeného digitálneho obsahu.
 4. CENA
  Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch, individuálne zľavy pre zákazníka nie sú vzájomne kombinovateľné.
 5. PLATBY
  • Prevod na účet:Kupujúci platí za tovar vopred, zakúpený tovar,alebo digitálny obsah bude kupujúcemu sprístupnený na stiahnutie až po pripísaní kúpnej ceny za tovar na účet predávajúceho uvedené v záhlaví týchto VOP. Ako variabilný symbol použite číslo Vašej objednávky, prípadne do poznámky uveďte Vaše meno. Po odoslaní objednávky Vám bude zaslaná zálohová faktúra obsahujúca zúčtovacie údaje pre Vašu objednávku.
  • Internetové platby PayPal:Internetová platba kreditnou/debetnou kartou cez službu PayPal. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na stránku služby PayPal, kde zadáte informácie z vašej karty a potvrdíte Vašu platbu. Pri platbe s využitím PayPal je kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho ihneď a preto kupujúci bude mať digitálny obsah k dispozícií ihneď po uhradení, alebo pri objednaní CD nosičov začneme objednávku ihneď vybavovať.
  • Pri prevzatí tovaru – dobierka
 6. AUTORSKÉ PRÁVA
  • Digitálny obsah, ktorý si kupujúci zakúpi prostredníctvom elektronického obchodu poskytovateľa je autorským dielom.
  • Kupujúci je opravený digitálny obsah získaný stiahnutím z elektronického obchodu prevádzkovateľa použiť iba na svoju osobnú potrebu a nesmie ho použiť za účelom dosiahnutia priameho alebo nepriameho hospodárskeho, alebo obchodného prospechu, alebo poskytnúť tretej osobe.
  • Kupujúci nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom digitálny obsah doplňovať, zdieľať, rozmnožovať a rozširovať a to ani bezplatne.
 7. VRÁTENIE TOVARU / ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  Vrátenie tovaru / odstúpenie od zmluvy Kupujúci môže bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť do 7 dní od odoslania objednávky. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon c. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. V prípade zakúpenia digitálneho obsahu , odstúpenie od zmluvy je možné iba v prípade, že zakúpený digitálny obsah nebol ešte stiahnutý užívateľom z elektronického obchodu prevádzkovateľa. Po prihlásení v časti „Súbory na stiahnutie“ je pri každom zakúpenom titule uvedený aj počet stiahnutí užívateľom.Predávajúci je povinný:
  • Zrušiť prístup k zakúpenému digitálnemu obsahu, alebo nepokračovať v poskytovaní služby
  • vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dna odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu.
 8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany Akcent AT, s.r.o. sa použijú tieto Podmienky ochrany osobných údajov.
 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  Poskytovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť zoznam digitálneho obsahu. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto podmienok nadobúdajú účinnosť dnom ich zverejnenia na elektronickom obchode. Registráciou objednávateľ zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami poskytovateľa.

 

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]